ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Er zijn drie formules: - Toeristische rondrit overdag: Aan boord van een elektrische voertuig dat maximum 6 personen kan vervoeren, maakt Tuk Tuk Tourism toeristische rondritten in Brussel (stadscentrum en Europese wijk). Tuk Tuk Tourism haalt de klanten op aan hun hotel en brengt ze na de rondrit terug. De dienstregeling is van 10h00 à 18h00. - Toeristische rondrit ’s avonds: Tuk Tuk Tourism biedt een rondrit aan samen met een avondmaal bij haar partnerrestaurant dat gevestigd is aan de Kunstberg (Le Kwint). De rondrit en het avondmaal zijn in de prijs inbegrepen. Deze dienst duurt van 19h00 tot ongeveer 21h30. - Huur van het voertuig voor privédoeleinden: het Tuk Tuk voertuig kan voor privédoeleinden worden gehuurd gedurende maximum 6 uur. Al onze diensten worden aangeboden met chauffeur. Geen enkele dienstregeling wordt gespecificeerd voor deze dienst. 2. Behoudens bijzondere voorwaarden, vermeld op de achterzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel de onderstaande voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere voorwaarden. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de huidige prijzen van de bezoldiging en prestaties. Indien deze veranderingen ondergaan die buiten de wil vallen van Tuk Tuk Tourism, behoudt deze zich het recht om de prijzen proportioneel aan te passen. De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen de acht dagen nadat de prijsverandering hem meegedeeld is. 3. Iedere klacht met betrekking tot de prestaties, dient aan Tuk Tuk Tourism te worden gecommuniceerd binnen een termijn van 8 dagen na de geleverde prestatie. 4. Elke klacht met betrekking tot de factuur dient binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan Tuk Tuk Tourism. De datum en het factuurnummer dienen in de klacht te worden vermeld. 5. Alle facturen dienen onmiddellijk te worden betaald aan de chauffeur, ofwel via Paypal via de website van Tuk Tuk Tourism. Voor de klanten die in hotels verblijven, dient het bedrag onmiddellijk aan de balie te worden voldaan, deze zal dan het bedrag aan Tuk Tuk Tourism overmaken. 6. Indien de factuur niet wordt betaald binnen de gestelde termijn, zullen er vanaf de vervaldatum, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, verwijlintresten worden aangerekend aan de wettelijke interestvoet. Bovendien zal er eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn. De verkoper zal een identieke forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bij laattijdige levering indien deze niet te wijten is aan overmacht. 7. Om de planning zou goed mogelijk te kunnen opstellen, dienen alle reservaties voor het voertuig ten laatste de vooravond gemaakt te worden. 8. In geval van annulering van de bestelling, zal de klant eveneens gehouden zijn een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de waarde van de bestelling te betalen en dit met een minimum van 50 EUR zonder dat Tuk Tuk Tourism het recht heeft om vergoeding te eisen voor de meer geleden schade. Indien de overeenkomst geannuleerd wordt door Tuk Tuk Tourism, zal hij een gelijkwaardige schadevergoeding en equivalente intresten verschuldigd zijn aan de klant. 9. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken of de vrederechter van de domicilie van de verweerder bevoegd zijn, of van de plaats waar de overeenkomst tot stand kwam. 10. Beide partijen kunnen een einde stellen aan de overeenkomst, zonder vergoeding, als ze de afspraak niet kunnen nakomen ten gevolge van onder andere overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij. 11. Tuk Tuk Tourism behoudt zich het recht om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande aanmaning, of ten gevolge van een faillissement of ingeval van kennelijke insolventie van de klant. 12. Alle overige kosten gegenereerd door de invordering tengevolge van wanbetaling zijn niet opgenomen in de forfaitaire schadevergoeding en zullen afzonderlijk aan de koper worden aangerekend. 13. In geval van wanbetaling, houdt Tuk Tuk Tourism zich het recht voor om leveringen, prestaties en diensten te staken. Hij houdt zich het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen van rechtswege en zonder dat een voorafgaande aanmaning nodig is, en dit voor de volledigheid of voor het deel dat nog niet werd uitgevoerd.